අපව අමතන්න

contact us
logo

දුරකථන: 86 20 8232 7805

විද්යුත් තැපෑල:  biz01@anywin.co.uk

ෆැක්ස්: 18024547340

වට්ස්ඇප්: 18024547340

කාමරය 1213, අංක 662, හුවාංපූ මැද පාර, මූල්‍ය මධ්‍යස්ථානය, ටියැන්හේ දිස්ත්‍රික්කය, ගුවැන්ෂු, චීනය